ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
Home | พิมพ์เป็นไฟล์ PDF
คณะ/หน่วยงาน
 
การโทรระหว่างวิทยาเขต
วิทยาเขต หมายเลขที่กด
วิทยาเขตหาดใหญ่ 03+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตปัตตานี 04+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตตรัง 05+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 06+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตภูเก็ต 07+เบอร์ภายใน

คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง Pongthep Sutheravut 52101 052101 075-201701
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Orakanya Nguansonsakul 52120 052120 075-201709
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Nipat Powijit 52102 052102 075-201707
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Orakanya Nguansonsakul 52761 052761
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รักษาการแทนรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Treechart Loakaewnoo 52751 052751
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Jiraporn Yiamkhamnuan 52111 052111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Khanchit Chuarkham 52112 052112
ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Piyakarn Supanchanaburee 52634 052634
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Parichart Maneemai 52672 052672
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล Kittisak Kalninprasert 52601 052601
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Piyawan Rungwaraphong 52698 052698
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ Narongrit Parisutkul 52731 052731
อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Maliwan Gapkird 52645 052645
อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Banyen Saelee 52602 052602
ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Piyakarn Supanchanaburee 52634 052634
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Krittiya Duangmanee 52643 052643
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ Chutika Kosonhemmanee 52739 052739
อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Saranya Yohmad 52660 052660
คุณประกายมาส บาหลัง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร Personal_Prakaymas 52222 052222 075-201715
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipat Powijit 52102 52102 075-201707
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน Building Vehicle_Chen 52400 052400 075-201736
งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณกันธนา สมาธิ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ Supply_Kantana 52310 052310 075-201717
คุณอรอนงค์ ทวิสุวรรณ Finance_Onanong 52323 052323 075-201720
คุณอินทิยา สงรักษา Supply_Intiya 52311 052311 075-201717
คุณชนิตา คงเมือง Finance_Chanita 52325 052325
คุณรอยปกรณ์ เขาแก้ว Finance_Roypakorn 52321 052321
คุณนนธิชา อู่ผลเจริญ Supply_Nonticha 52312 052312 075-201717
คุณธนัญญา บุญช่วย Supply_Thananya 52313 052313
คุณเอกวดี วงษ์กรวรเวช Finance_Akewadee 52324 052324 075-201719
คุณธัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา Supply_Yaowanit 52314 052314 075-201717
คุณปิยมาศ ดีแก้ว Finance_Piyamas 52322 052322
คุณธิธาดา ลีนะนิธิกุล Finance_Thithada 52326 052326
งานบริหาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณประกายมาส บาหลัง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร Personal_Prakaymas 52222 052222 075-201715
คุณเสาวนิตย์ โชติกมาศ General Affair_Saowanit 52250 052250 075-201713
คุณทศพล สนธิกุล Computer Support_Thossapon 52383 052383
คุณสุกัญญา ดำจุติ Personal_Sukanya 52221 052221
คุณภาณุวัฒน์ สิงหมงคล Public Relations_Panuwat 52240 052240 075-201712
คุณวลัยลักษณ์ อุกกุฏานนท์ Secretary_Walailak 52200 052200 075-201705
คุณอนันต์ ทองนวล Computer Programer_Anan 52385 052385
คุณชิรยา ขันสังข์ Personal_Chiraya 52223 052223
คุณนิติวัฒน์ ทองขาว Computer Programer_Nitiwat 52382 052382
คุณธเนษฐ เข็มทอง Computer Programer_Yotsakrai 52381 052381
คุณอรวรรณ สรรเพชร Computer Support_Orawan 52384 052384 075-201718
คุณชนัตดา แสงแก้ว Secretary_Chanatda 52201 052201 075-201704
คุณวรรณกร พิชัยรัตน์ Public Relations_Wannakorn 52241 052241 075-201711
คุณปิติกานต์ สังขพันธ์ Personal_Pitikan 52220 052220 075-201714
คุณอัจฉราวรรณ ช่วยเนียม Planning_Acharawan 52210 052210 075-201716
คุณณัฐดนัย อ่วมแก้ว Computer Support_Natdanai 52387 052387
คุณจีรศักดิ์ จันพุ่ม Planning_Jeerasak 52211 052211
คุณอัจฉราภรณ์ ทองแซม Meeting Room_Atcharaporn 52259 052259
คุณพงษ์พันธ์ ประพันธ์ Computer Network1 52380 052380
งานบริหารทรัพย์สิน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณกรวิชญ์ จันทอง Sport Center_Korawit 52441 052441 075-201744
คุณกชพร คชพันธ์ Dormitory1_Kotchaporn 52350 052350 075-201742
คุณวรรณา บุญเพ็ง Building Vehicle_Wanna 52404 052404
คุณอุมาพร ทองหยู่ Building Vehicle_Umaporn 52408 052408
คุณชะอ้อน ทองย้อย Dormitory3_Chaon 52355 052355 075-201743
คุณรณกร คงอินทร์ Sport Center_Ronnakorn 52442 052442
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณศักดา มรกต Student Affairs_Sakda 52331 052331 075-201725
คุณสุชาติ บินโต๊ะหีม Student Affairs_Suchat 52333 052333
คุณสุวิมล เกตุทอง
คุณสวิตตา ลิ้มปิติสกุล Student Affairs_Darat 52361 052361 075-201724
คุณนัฐนรี สินไชย Student Affairs_Nutharee 52330 052330
คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่ Student Welfare_Somjit 52340 052340 075-201723
คุณณัฐิดา เข็มทอง Counseling_Chosita 52360 052360
งานวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
คุณธีรนิตย์ จำปา MBA_Theeranit 52461 052461 075-201735
คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ Academic Affairs_Ngamthip 52283 052283
คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา Academic Affairs_Chattida 52281 052281 075-201729
คุณอุไร ไปรฮูยัน Library_Urai 52390 052390 075-201730
คุณปิยนุช ตันติชาติกุล Library_Piyanut 52392 052392
คุณธีรนิตย์ จำปา
คุณสุธัญญา หนูนรินทร์ Academic_Affairs Sutanya 52271 052271
คุณวาสนา คงเมือง Academic Affairs_Wassana 52284 052284
คุณสุพรรษา บุญเกื้อ Media Production_Supansa 52371 052371
คุณวีณา แพฟืน Registra_Weena 52291 052291 075-201726
คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข Registra_Sineenart 52292 052292
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล Registra_Suriyan 52293 052293
คุณเจนวิทย์ อรน้อม Library_Janevit 52395 052395
คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย Media Production_Chitpun 52370 052370 075-201734
คุณธฤต จันทร์ผ่อง Academic Affairs_Panomsak 52270 052270 075-201728
คุณสุลาวัลย์ สุขลิ้ม Quality Assurance_Sulawan 52230 052230 075-201733
คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก Media Production_Phunchita 52394 052394
คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร Registra_Nonglak 52290 052290 075-201727
คุณกัญญามาศ คงกล้า Academic Affairs_Kanyamas 52282 052282 075-201721
คุณกานตรัตน์ ชุมคง Academic Affairs_Karntarut 52261 052261 075-201732
คุณศศิธร จันทร์ด้วง
งานอาคารสถานที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณเชน บูรพาศิริวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน Building Vehicle_Chen 52400 052400 075-201736
คุณภานุมาศ อ่อนน้อม
คุณปิติพงษ์ อินทรวงศ์ Educational Tech_Pitipong 52374 052374 075-201741
คุณสมชาย สุกระมณี Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณนฤมล ศิริพานิชวงศ์ Building Vehicle_Narumol 52401 052401 075-201737
คุณวัฒนา คูหามุกข์ Building-vehicle-1 Trang
คุณปิยะวัชร์ ศรีสมัย Building Vehicle_Boonsong 52404 052404
คุณวินัย ทองย้อย Building Vehicle_Aekkapong 52403 052403
คุณอมฤต เครือเตียว
คุณกิตติพัฒน์ ถาวร Educational Tech_Kittiphat 52373 052373
คุณชัยวุฒิ ทองฤทธิ์
คุณอัศวเดช มากขาว Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณบุญจอง ไชยศิริ Building Vehicle_Boonjong 52402 052402
คุณเสนอ ทองย้อย Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณสมชัย ยอหัน
คุณวุฒินันท์ ดำจุติ Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณวิวัฒน์ ตรังค์คุณากร Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
คุณศราวุธ จิตราวุธ Building Vehicle_Wuttinan 52405 052405
คุณวสันต์ กลับรักษ์ Architecture_Wasan 52372 052372
คุณวารี สังขโชติ Building Vehicle_Aekkapong 52403 052403
คุณสนิ สัญวงษ์ Transportation_Sani 52420 052420 075-201739
ลูกจ้างโครงการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณธวรรณพร ไมหมาด
คุณวิวัฒน์ บ้านโคก
คุณอดิศักดิ์ สมศรี
คุณวัชระ สุวรรณชาตรี
คุณเอกชัย สุธานันต์
คุณสิทธิชัย กวางทวาย
คุณจิรพรรณ หนูหมุน
คุณณัฐพล อ่อนมาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
อ.มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Maliwan Gapkird 52645 052645
ดร.สัคคยศ สังขพันธ์ Sakkayot Sungksapan 52723 052723
ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ Wipada Thaothampitak 52632 052632
ดร.เมธาวี ว่องกิจ Methawee Wongkit 52641 052641
ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี Sansanee Kiatkiri 52726 052726
ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ Narueban Yamaqupta 52637 052637
อ.ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ Taweesak Noosuwan 52725 052725
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ผศ.กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล Kittisak Kalninprasert 52601 052601
ผศ. ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ Ekarin Suethanuwong 52610 052610
ผศ.ANNY MARDJO Anny Mardjo 52611 052611
ผศ.สิริพรรณ แซ่ติ่ม Siripan Saetim 52613 052613
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ Thawatchai Suwanapong 52608 052608
อ.แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ Sangnapa Hirunmutraporn 52612 052612
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Piyakarn Supanchanaburee 52634 052634
ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Piyakarn Supanchanaburee 52634 052634
Dr.TAO LU Tao Lu 52635 052635
ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ Tippawan Jantamaneechot 52642 052642
ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล Warangkana Tantasuntisakul 52640 052640
ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง Suthiporn Truktrong 52647 052647
ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ Piyanuch Preechanont 52636 052636
อ.กมลชนก เซ่งสวัสดิ์ Kamonchanok Sangsawad 52633 052633
อ.วิญญู วัฒนยนต์กิจ Winyoo Wattanayonkit 52639 052639
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Khanchit Chuarkham 52724 052724
ผศ. ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง Krittiya Duangmanee 52643 052643
ผศ. ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ Pongpitch Petchsakulwong 52644 052644
ผศ. ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ Dalina Amonhaemanon 52668 052668
ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ Sippavit Wongsuwatt 52649 052649
ดร.ชัยยา น้อยนารถ Chaiya Noinart 52730 052730
อ.วิสุทธิ์ เหมหมัน Wisuth Hemman 52638 052638
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
อ.บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล Banyen Saelee 52602 052602
ผศ. ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ Supattana Sukrat 52604 052604
ผศ. ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ Jurairat Bhudharak 52609 052609
ผศ. ดร.บุญจิรา มากอ้น Bunjira Makond 52728 052728
ผศ. ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ Atchara Leerapong 52603 052603
ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ Sippakarn Kassawat 52607 052607
ดร.อรชนก ช่องสมบัติ Ornchanok Chongsombut 52615 052615
อ.ศุภโชค สุขเกษม Supachoke Sukkasame 52614 052614
อ.อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ Udomluk Ratchasombat 52735 052735
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Nipat Powijit 52663 052663 075-201707
ผศ. ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Parichart Maneemai 52672 052672
อ.สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Saranya Yohmad 52660 052660
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipat Powijit 52663 052663 075-201707
ดร.สุรนัย ช่วยเรือง Suranai Chuairuang 52669 052669
อ.ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล Sansanee Sriworadetpisan 52661 052661
อ.พจนารถ ฤทธิเดช Potchanart Ritthidach 52666 052666
อ.รัชนี ชุมนิรัตน์ Ratchanee Chomnirat 52671 052671
อ.ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ Parichart Burapasiriwat 52665 052665
อ.กิ่งกนก รัตนมณี Kingkanok Rattanamanee 52664 052664
อ.นราภรณ์ ไชยรัตน์ Naraporn Jannoy 52667 052667
อ.ผกาแก้ว พรหมศิริ Pakakaew Tepsuwan 52670 052670
อ.จิรวัฒน์ สินไชย Jirawat Sinchai 52662 052662
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ Narongrit Parisutkul 52731 052731
ผศ. ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์
ผศ. ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร Suwit Chanpetch 52729 052729
ผศ. ดร.ปรารถนา หลีกภัย Pradthana Leekpai 52727 052727
ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ Wisuttinee Taneerat 52721 052721
ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง Hasanakrim Dongnadeng 52736 052736
ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ Pichetwut Nillaor 52733 052733
ดร.สุชานุช พันธนียะ Suchanoot Phantaneeya 52734 052734
ดร.สุดใจ จิโรจน์กุล Sudjai Jirojkul 52732 052732
อ.พฤฒ ยวนแหล Prut Yuanlae 52722 052722
อ.เทพยุดา เฝื่อคง Thepyuda Fuakong 52737 052737
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ผศ. ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ Jiraporn Yiamkhamnuan 52699 052699
ผศ. ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Piyawan Rungwaraphong 52698 052698
ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ Apinya Manochphinyo 52700 052700
ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ Sudatip Prapunta 52702 052702
ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย Satima Rotjanawongchai 52709 052709
ดร.พรรษา พรหมมาศ Pansa Prommas 52692 052692
อ.JO ANNE ELIZABETH BRIGDEN Jo Anne Elizabeth Brigden 52691 052691
อ.นันทนา สิทธิรักษ์ Nantana Sittirak 52704 052704
อ.IZAK DE VILLIERS Izak De Villiers 52758 052758
อ.สุทธิดา พรจำเริญ Suthida Pornjamroen 52694 052694
อ.ณกมล หนูดี Nakamol Nudee 52703 052703
อ.ณฐ ย่าหลี Natha Yalee 52705 052705
อ.ปิยนุช รัตนานุกูล Piyanoot Rattananukool 52701 052701
อ.เจนใจ นิพัทธมานนท์ Janejai Kasemwit 52697 052697
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ดร.จุติกา โกศลเหมมณี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ Chutika Kosonhemmanee 52739 052739
อ.ยศถกล โกศลเหมมณี Yodthakon Gosonhemmanee 52742 052742
อ.ฑิลฎา คงพัฒน์ Tiada Kongpat 52741 052741
อ.เสาวณีย์ บางโรย Saowanee Bangroy 52740 052740
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ผศ.อรกัญญา ง่วนสนสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Orakanya Nguansonsakul 52761 052761
ผศ.อรกัญญา ง่วนสนสกุล ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Orakanya Nguansonsakul 52761 052761
ผศ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู รักษาการแทนรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Treechart Loakaewnoo 52751 052751
อ.ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ Nutthasak Thittiyanin 52758 052758
อ.วรวุฒิ มัธยันต์ Worawut Matthayan 52759 052759
อ.คัมภีร์ คล้ามนฤมล Khampee Klamnarurmol 52754 052754
อ.วิสุทธิ์ นุชนาบี Witsut Nuchnabe 52760 052760
อ.ภวัต รอดเข็ม Pawat Rawdksem 52755 052755
อื่น ๆ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
ศูนย์บ่มเพาะ PSUSP 52470 052470
ห้องขงจื้อ Confucius Trang(Ling Ma) 52696 052696
ป้อมยามประตูหน้า Guard-House Trang 52430 052430 075-201745