ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
Home | พิมพ์เป็นไฟล์ PDF
คณะ/หน่วยงาน
 
การโทรระหว่างวิทยาเขต
วิทยาเขต หมายเลขที่กด
วิทยาเขตหาดใหญ่ 03+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตปัตตานี 04+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตตรัง 05+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 06+เบอร์ภายใน
วิทยาเขตภูเก็ต 07+เบอร์ภายใน

งานวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ชื่อในโทรศัพท์
โทรภายใน
โทรจากวิทยาเขตอื่น
โทรจากภายนอก
คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Academic Affairs_Wiphaphun 52280 052280 075-201731
คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ Academic Affairs_Ngamthip 52283 052283 075-201722
คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา Academic Affairs_Chattida 52281 052281 075-201729
คุณอุไร ไปรฮูยัน Library_Urai 52390 052390 075-201730
คุณปิยนุช ตันติชาติกุล Library_Piyanut 52392 052392
คุณธีรนิตย์ จำปา MBA_Theeranit 52461 052461 075-201735
คุณสุธัญญา หนูนรินทร์ Academic_Affairs Sutanya 52271 052271
คุณวาสนา คงเมือง Academic Affairs_Wassana 52284 052284
คุณสุพรรษา บุญเกื้อ Media Production_Supansa 52371 052371
คุณวีณา แพฟืน Registra_Weena 52291 052291 075-201726
คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข Registra_Sineenart 52292 052292
คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล Registra_Suriyan 52293 052293
คุณเจนวิทย์ อรน้อม Library_Janevit 52395 052395
คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย Media Production_Chitpun 52370 052370 075-201734
คุณธฤต จันทร์ผ่อง Academic Affairs_Panomsak 52270 052270 075-201728
คุณสุลาวัลย์ สุขลิ้ม Quality Assurance_Sulawan 52230 052230 075-201733
คุณพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก Media Production_Phunchita 52394 052394
คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร Registra_Nonglak 52290 052290 075-201727
คุณกัญญามาศ คงกล้า Academic Affairs_Kanyamas 52282 052282 075-201721
คุณกานตรัตน์ ชุมคง Academic Affairs_Karntarut 52261 052261 075-201732
คุณศศิธร จันทร์ด้วง Academic Affairs_Sasithon 52285 052285