Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. 
    computericons01ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
    computericons01ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
    computericons01ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2561
   ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    computericons01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550
   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
    computericons01 การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
    computericons01 แบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ลงวันที่ 13 มกราคม 2553
   เอกสารนำส่ง
    computericons01 การดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
    computericons01 แนวปฏิบัติในการขอรับการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน
    computericons01 ก.พ.อ. 03
    computericons01 ก.พ.อ.04
    computericons01 แบบ ก.พ.อ.03 (doc)
    computericons01 แบบประเมินคุณภาพบทความ ตำรา หนังสือ
    computericons01 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
    computericons01 หนังสือขอรับการประเมินผลการสอน
    computericons01 หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่อง การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    computericons01 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
    computericons01 หนังสือขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :