Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN

ระเบียบทางการเงินและการบัญชี

 
  การฝึกอบรม
    1.คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 97/2535 การมอบอำนาจ-จัดประชุมในประเทศ
2.สร1004/ว4, 1 ก.พ.2525 การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
3.กค0502/1786, 14 ม.ค.2535 หารือเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าลงทะเบียน
4.กค0502/3849, 11 ส.ค.2538 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5.กค0526.5/216, 11 ม.ค.2542 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6.กค0518.4/30184, 2 ก.ย.2545 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนา
7.กค0409.7/ว51, 18 มี.ค.2548 การเบิกค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
8.กค0409.6/ว392, 3 ต.ค.2548 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม-สถานที่พักแรม
9.ปน0016.4/14414, 21 ก.ย.2549 กำหนดอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายในการฝึกอบรม สำหรับบุคคลภายนอกในจังหวัดปัตตานี
10.กค0409.6/ว95, 2 ต.ค.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
11.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
     
    ตอบข้อหารือและซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวกับระเบียบ
    1.ที่ กค 0409.6/ว392 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม

2.ที่ กค 0409.7/ว.51 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน

3.บันทึกข้อความที่ มอ 002/614 เรื่อง พิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรและขอกำหนดอัตราการจ่ายเงิน

4.ที่ กค 0518.4/30184 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกเงินงบประมาณในการจัดประชุมสัมนา

5.ที่ นร(กวพ)1305/ว 9520 เรื่องการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของส่วนราชการ

6.ที่ กค 0502/1786 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าลงทะเบียน

 
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ
    1.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจ่ายค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวหรือไปฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 13ก.พ.2540
2.แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2553
3.แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554
4.มอ064/ว1804, 12ต.ค.2553 ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554
5.กค0406.4/ว147, 22เม.ย.2553 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชต่างประเทศ กร๊เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบืดที่ประเทศไอซ์แลนด์
6.กค0406.4/ว34, 11เม.ย.2554 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ
   

กค 0408.4/ว 165 , 22 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
2.กค.0502/ว.107, 25ก.ค.2533 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ.2533
3.กค0409.6/ว49, 22เม.ย.2547 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
4.คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1839/2543 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ลงวันที่ 20ธ.ค.2543
5.ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27พ.ย.2549
6.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
7.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2527
8.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2528
9.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2529
10.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2534
11.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2541
12.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่7) พ.ศ.2548
13.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่8) พ.ศ.2553
14.กค0530.4/ว103, 28ก.ย.2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544
15.กค0530.4/ว103, 28ก.ย.2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 (ข้อความดูชัดเจนกว่าแต่เป็นของกรมบัญชีกลาง ไม่มี ประทับตรา มอ.)

17.กค0505.4/ว90, 24ก.ย.2545 วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย
18.กค0409.6/ว24, 20ก.พ.2547 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
19.กค0409.6/ว101, 9ก.ย.2547 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
20.กค0409.6/ว74,18มิ.ย.2547 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัทโอเรียนไทยแอร์ไลน์จำกัดและบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด
21.กค0409.6/ว298,17ก.ค.2549 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
22.กค0409.6/ว78, 15ก.ย.2549 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
23.กค0409.6/13178, 3พ.ค.2548 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง สำหรับข้าราชการเล่มละ 1,000 บาท
24.กค0409.6/ว164, 31ต.ค.2548 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
25.กค0409.6/ว17, 27ก.พ.2549 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
26.กค0409.6/14109, 7มิ.ย.2549 การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
27.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ลงวันที่ 1ธ.ค.2549
28.กค0409.6/ว42, 26ก.ค.2550 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
29.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว ลงวันที่ 17ก.ย.2550
30.มอ002/085, 8ก.พ.2553 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ข้าราชการระดับ 8 ลงมา
31.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
32.กค0406.4/ว167, 19พ.ค.2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554
33.กค0406.4/ว138, 12เม.ย.2553 ซ้อมความเข้าใจตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินระดับ9ขึ้นไป
34.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ ลงวันที่ 3มี.ค.2549
35.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ ลงวันที่ 28ม.ค.2551
36.กค0406.4/ว5, 31ม.ค.2554 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ

  ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
    computericons01 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
 
  ค่าตอบแทนการทำงานของนักศึกษา
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 995/9489 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยน
    computericons01 ที่ กค 0409.7/ว.34 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
    computericons01 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1433/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี(เพิ่มเติม)
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 995/2107 เรื่อง หารือเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
    computericons01 ที่ กค 0409.6/ว 436 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
    computericons01 ที่ กค 0409.6/ว 46 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
    computericons01 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
    computericons01 ที่ มอ 995/8910 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
  ค่าเลี้ยงรับรอง
    computericons01 ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว 396 เรื่อง การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เรื่อง การใช้ห้องประชุมและการให้บริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมของสำนักงานอธิการบดี
    computericons01ที่ กค 0409.7/ว 67 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ
 
  ค่าสอนพิเศษ
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 012/203 เรื่อง ตอบข้อหารือค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 002/082 เรื่อง การกำหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหาร
    computericons01 บันทึกข้อความที่ กค 0406.4/03841 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา
    computericons01 ที่ กค 0406.4/24273 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
    computericons01 บันทึกข้อความ ที่ มอ 002/513 เรื่อง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
    computericons01ที่ กค 0406.4/ว157 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
    computericons01 ที่ กค 0406.4/ว 231 เรื่อง แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์พิเศษผู้ปฏิบัติงานที่เขตการศึกษาตรัง
    computericons01ที่ มอ 995/5789 เรื่อง แนวปฎิบัติกรเบิกจ่ายค่าสอนในสถาบันอุกดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 
  ค่าสาธารณูปโภค
    computericons01 ที่ กค 0406.4/ว.121 เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
    computericons01 ที่ กค 0406.4/ว.39 เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
  แนวปฏิบัติของวิทยาเขตตรัง
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 995/11462 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้วิทยาเขตตรังบางรายการ
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 995/1082 การขออนุมัติการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 995/9489 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ประเภททุนทำงานแลกเปลี่ยน
    computericons01ที่ มอ 995/5789 เรื่อง แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
    computericons01ที่ มอ995/ว 6949 แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายของ วิทยาเขตตรัง
    computericons01ที่ มอ995/ว 5305 แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายของวิทยาเขตตรัง
 
  บริการวิชาการ
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 066/ว014 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม)
    computericons01 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2545/2551 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 066/ว142 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
 
  ระเบียบเงินรายได้
    computericons01 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1432/2554 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจและมอบอำนาจการจ่ายเงินรายได้
    computericons01 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
    computericons01 เปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    computericons01 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ.2550
 
  ระเบียบสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์
    computericons01 บันทึกข้อความ ที่ มอ 064/952 เรื่อง การสะสมเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์
    computericons01 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 
  การยืมเงินทดรองจ่าย
    computericons01ประกาศเรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายปี2562 ประกาศเรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายปี2562
    computericons01 แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายของวิทยาเขตตรัง-ปี-2563
 
  ค่าพวงมาลา พวงหรีด
    computericons01 บันทึกข้อความที่ มอ 995/11462 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้วิทยาเขตตรังบางรายการ
    computericons01 ที่ กค 0406.4/ว.96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
    computericons01 ที่ กค 0518.4/ว.89 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
 Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :